پاسخ پرسش : بخور سه گانه چاپ

آقا، 21 ساله              
پرسش:  با سلام ،درباره ی بخور سه گانه و اجزای تشکیل دهنده ی آن کمی توضیح بفرماییدپاسخ:  به بخور سه گانه درج شده در قسمت واژگان مراجعه نمایید.