پاسخ پرسش : تخم اردك - گوشت خروس محلی چاپ

آقا، 27 ساله                     
پرسش: آيا تخم اردك محلي خوب است يا نه؟
گوشت خروس محلي چطور؟پاسخ: تخم اردك خوب است ولی تخم مرغ بهتر از تخم های ماکیان است.
گوشت خروس محلی نیز خیلی خوب است.