راهکارهای تازه ACOG برای کاهش سزارین چاپ

براساس راهکارهای تازه انجمن زنان و زایمان آمریکا، برای کاهش تعداد سزارین های بار اول، زنان باید تشویق شوند تا زایمان طبیعی طولانی تر را تحمل کنند.

برخی از توصیه های کلیدی در این مورد عبارتند از:

فاز نهفته طولانی زایمان (بیشتر از20 ساعت در زنان نخست زا، بیش از14 ساعت در زنان چندزا) اندیکاسیونی برای زایمان سزارین نیست.

 

دیلاتاسیونی دهانه رحم به اندازه6 سانتی متر باید به عنوان شروع درد فعال در نظر گرفته شود، قبلاً آستانه آن 4 سانتی متر بود.

باید اجازه داد که زور زدن در زنان چندزا 2 ساعت و در زنان نخست زا 3 ساعت طول بکشد. مدت طولانی تر نیز مجاز است، مخصوصاً با بی حسی ناحیه اپیدورال.

زایمان واژینال با وکیوم یا فورسپس در مرحله بعد می تواند جایگزین برای زایمان سزارین باشد، اگرچه پزشکان نیاز به آموزش بیشتری دارند.

Obstetric Care Consensus article march, 2014

 

منبع: نشریه نوین پزشکی|شماره 568| 15 اسفند 92