تأثیر مواد حاجب با پایه گادولینیوم بر گره های قاعده ای مغزاثر می گذارند. چاپ

مطالعه جدیدی توسط پژوهشگران دانشگاه نوراکای ژاپن نشان می دهد مواد حاجب که با پایه گادولینیوم ساخته می شوند به مرور زمان بر گره های قاعده ای مغز اثر می گذارند. این پژوهشگران 381 بیماری را که برای آنها MRI از مغز درخواست شده بود را تحت تصویربرداری قرار دادند و شدت سیگنال گره های قاعده ای در تصاویر بدون ماده حاجب را محاسبه نمودند. سپس ارتباط شدت سیگنال گره های قاعده ای با تعداد دفعات دریافت ماده حاجب با پایه گادولینیوم مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این مطالعه هسته دندانه دار،پونز، گلوبوس پالیدوس و تالاموس و همچنین نسبت سیگنال هسته دندانه دار به پونز و گلوبوس پالیدوس به تالاموس مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت مشخص شد نسبت سیگنال هسته دندانه دار به پونز به طور معنی داری با تعداد دفعات دریافت ماده حاجب در ارتباط است. نسبت گلوبوس پالیدوس به تالاموس هم ارتباط معنی داری را با تعداد دفعات دریافت ماده حاجب، عملکرد کبد و سابقه پرتو درمانی نشان می دادند.

این نتایج پیشنهاد می کنند احتمالا تکرار MRI با تجویز ماده حاجب می تواند بر عملکرد گره های قاعده ای مغز اثر بگذارد. پژوهشگران تاکید کردند باید تا حد امکان از انجام هرگونه تصویر برداری غیر ضروری برای بیماران خودداری کرد و در صورت امکان از تجویز مواد حاجب پرهیز نمود.

Kanda T et al. High Signal Intensity in the Dentate Nucleus and Globus Pallidus in unenhanced T1- weighted MR Images : Relationship With Increasing Cumulative dose of Gadolinium- based Contrast material. Radiology 2013 ؛ (Epub Ahead of Print).

منبع: نشریه نوین پزشکی | شماره565 | 1 بهمن 92