رژیم مدیترانه ای را جدی بگیرید (از مزایای استفاده از روغن زیتون) چاپ

محققان می گویند رژیم مدیترانه ای صرف نظر از کاهش وزن از ابتلا به دیابت نوع دو جلوگیری می کند، حتی اگر منجر به کاهش وزن نشود. در یک مطالعه 3500 فرد بزرگسال سالم بدون دیابت اما در معرض خطر بیماری های قلبی

– عروقی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. این شرکت کنندگان یا رژیم غذایی کم چرب دریافت می کردند ( گروه شاهد ). محدودیت کالری یا افزایش فعالیت فیزیکی توصیه  نشد .

بعد از 4 سال دیابت در 9/6% گروه دریافت کننده روغن زیتون، 4/7% گروهی که آجیل مصرف می کردند و 8/8% گروه شاهد دیده شد. بعد از در نظر گرفتن متغیرها، 40% کاهش خطر دیابت، به طور معنی دار در گروهی دیده شد که روغن زیتون دریافت می کردند اما چنین کاهشی در گروهی که آجیل استفاده می کردند وجود نداشت. به نظر می رسد که تفاوت پیامد ها با کاهش وزن مرتبط نبود. به گفته محققان این مطالعه شواهد محکمی را فراهم می کند که رژیم غذایی مدیترانه ای همراه با روغن زیتون بدون محدودیت انرژی، می تواند منجر به کاهش خطر دیابت نوع دو در میان افراد سالمندی شود که در معرض خطر بالای بیماری های قلبی – عروقی هستند.

Annals of Internal Medicine January 7،2014

منبع : نشریه نوین پزشکی |شماره 565