آیا می دانید که مصرف آجیل با چاقی ارتباط معکوس دارد! چاپ

مصرف آجیل با چاقی و سندرم متابولیک ارتباط معکوس دارد. محققان با بررسی 803 بزرگسال و بررسی ارتباط بین مصرف گردو و سندرم متابولیک و چاقی دریافتند هرچه مصرف آجیل مخصوصاً گردوی درختی و بادام زمینی بیشتر باشد احتمال چاقی و سندرم متابولیک کمتر است.

PLOSONE January 82013،

منبع: نشریه نوین پزشکی | شماره565 | 1 بهمن 92