آیا می دانید که زندگی افرادی که صاحب فرزند هستند لذت بخش تراست! چاپ

اگرچه تفاوت اندکی دراحساس خوب بودن و سلامت روان، میان افرادی که صاحب فرزند هستند و آنهایی که فرزندی ندارند، وجود دارد اما با در نظر گرفتن متغیر های زمینه ای، زندگی افرادی که صاحب فرزند هستند لذت بخش تراست و احتمال اینکه افراد صاحب فرزند، ثروتمند تر، تحصیلات بالاتر،مذهبی تر و سالم تر باشند، بیشتراست.

Proceedings of the National Academy of Sciences January 13،2014

منبع: نشریه نوین پزشکی |شماره 566|15 بهمن 92