آیا می دانید که کودکان به دنیا آمده با زایمان طبیعی، مشکلات تنفسی کمتری دارند! چاپ

نوزادان خیلی زودرس، چنانچه از طریق زایمان واژینال به دنیا بیایند، دچار مشکلات تنفسی کمتری در قیاس با نوزادانی می شود که از راه سزارین به دنیا می آیند.

منبع: نشریه نگاه نوین

 

Obstetrics & Gynecology, online May 8, 2013.